Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

1. Definicje

IMAS OnLine – zwany dalej Panelem (badawczym lub internetowym) – jest to internetowe forum badawcze, umożliwiające wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, należące do firmy IMAS International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61.

Uczestnictwo – oznacza zbieranie punktów za udział w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej, prowadzonych przez Panel głównie w postaci ankiet internetowych oraz ankiet telefonicznych. Oznacza też zbieranie punktów za rekrutację innych osób do Panelu, prawo do udziału w Konkursie oraz dostęp do wybranych wyników badań.

Konkurs – jest to udzielenie odpowiedzi na krótkie pytanie konkursowe znajdujące się po zalogowaniu w koncie Uczestnika. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy uzbierają określoną w Regulaminie minimalną liczbę punktów za Uczestnictwo.

Uczestnik – zarejestrowana w IMAS OnLine osoba, która posiada aktywne konto, zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała go, przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik nieaktywny – Uczestnik, który nie wykonał żadnej ankiety w ciągu ostatnich 12 miesięcy (całej lub części).

Login – jednoznacznie przypisany do Uczestnika adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w panelu.

Bon pieniężny – eVoucher Pluxee (dawniej: eVoucher Sodexo), który można realizować w kilkudziesięciu tysiącach punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Szczegółowych informacji o korzystaniu z bonów należy szukać pod adresem https://evoucher.pluxee.pl.

Ankieta internetowa – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) za pomocą kwestionariuszy przekazywanych respondentom przez internet.

Ankieta telefoniczna – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) przez ankietera w trakcie rozmowy z respondentem na podstawie listy pytań zadawanych przez telefon.

Wpłata na cel charytatywny – jest to wymiana zgromadzonych punktów na wpłatę na konto wybranej przez Uczestnika Panelu fundacji charytatywnej lub organizacji pożytku publicznego.

Przelew na konto – jest to przekazanie nagrody w Konkursie w formie przelewu pieniężnego na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

Nagroda – wybrana przez Uczestnika forma nagrody za udział w Konkursie. Nagrodami w Konkursie są do wyboru: Bon pieniężny, Wpłata na cel charytatywny oraz Przelew na konto.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Panelu, zobowiązujące Uczestników do ich przestrzegania. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu do wymogów zmieniającego się prawa, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym drogą e-mailową. Dalsze uczestnictwo w Panelu oznaczać będzie akceptację zmienionego Regulaminu.

2.2. (usunięty)

2.3. Komunikacja z Uczestnikiem odbywa się głównie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty e-mail i formularzy internetowych. Informacje przesłane tą drogą są wiążące dla obu stron.

2.4. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR publikowanymi na www.esomar.org oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) opisanym na stronie www.pkjpa.pl.

2.5. Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, ich opinii i postaw wobec różnych spraw. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie powierzone Uczestnikowi poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasady, którymi kieruje się Panel w ramach ochrony danych osobowych i prywatności Uczestnika zawarte są w „Polityce Prywatności” Panelu, którą można znaleźć pod adresem www.imasonline.pl/polityka-prywatnosci/

 

3. Uczestnictwo w panelu

3.1. Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.

3.2. Do Panelu może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 13 lat, która faktycznie zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.1. Małoletni uczestnik Panelu akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu i na przetwarzanie danych osobowych.

3.2.2. Małoletni uczestnik Panelu zobowiązuje się do przedstawienia zgody swojego przedstawiciela ustawowego na każde żądanie IMAS International Sp. z o.o.

3.2.3. Jeśli cel badań wymaga, aby uczestnikiem miały być wyłącznie osoby z obywatelstwem polskim, w zaproszeniu do udziału będzie określone to ograniczenie.

3.3. Techniczne warunki Uczestnictwa

Warunkiem Uczestnictwa jest połączenie z siecią Internet, aktualna przeglądarka internetowa (na przykład: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), w przypadku niektórych projektów konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java oraz cookies.

3.4. Rejestracja

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz. Konto w Panelu tworzy za pomocą loginu i hasła, które będzie mógł zmienić. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za osobiste korzystanie ze swojego loginu i hasła, oraz za działanie osób trzecich, którym udostępnił swój login i hasło.

3.5. Status uczestnictwa

Po zarejestrowaniu się Uczestnik uzyskuje aktywny status. Oznacza to, że Uczestnik może wziąć udział w badaniach, o ile zostanie wybrany drogą losowania przez program komputerowy.

3.6. Rejestrowanie wielu kont

Uczestnik może być zarejestrowany w Panelu tylko pod jednym loginem. Rejestrowanie się pod większą liczbą loginów stanowi naruszenie Regulaminu.

 

4. Udział w badaniach

4.1. Zaproszenia do udziału w badaniach

4.1.1. Wylosowany w trybie określonym w ust. 3.5 Uczestnik otrzymuje do każdego badania specjalne zaproszenie, określające:

a) czas trwania ankiety,

b) maksymalną liczbę punktów za jej wypełnienie,

c) termin zakończenia badania,

d) informacje o przyznaniu punktów mimo, iż Uczestnik nie należy do właściwej grupy docelowej badania.

4.1.2. Uczestnik może zdecydować, czy chce wziąć udział w badaniu, do którego został zaproszony.

4.1.3. Panel nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach.

4.2. Wypełnianie ankiet

4.2.1. Rozpoczęcie wypełniania ankiety możliwe jest poprzez kliknięcie na link dołączony do zaproszenia, lub poprzez zalogowanie się w internetowym koncie Uczestnika i stamtąd uruchomienie ankiety.

4.2.2. Warunkiem przyjęcia ankiety przez Panel jest zakończenie jej w terminie określonym w zaproszeniu.

4.3. Dostęp do wybranych wyników badań

Uczestnik ma prawo wglądu do wyników wybranych badań. Informacje o tej możliwości będą umieszczane w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.

4.4. Zachowania zabronione podczas wypełniania ankiet.

4.4.1. Zabronione jest używanie programów do automatycznego wypełniania ankiet.

4.4.2. Wpisywanie przypadkowych znaków lub słów niezwiązanych z tematem pytania traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nierzetelnych.

4.4.3. Zbyt szybkie wypełnianie ankiet, potwierdzone metodami porównania czasów odpowiedzi wszystkich uczestników badania, traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nieużytecznych.

4.4.4. Odpowiedzi które podczas procedur kontrolnych prowadzonych przez Panel okażą się nielogiczne, niespójne bądź istotnie różne od zaznaczonych bądź wpisanych w innych pytaniach lub ankietach, będą traktowane jako odpowiedzi niezgodne z prawdą.

 

Zasady zbierania i wymiany Punktów

5.1. Zbieranie Punktów

5.1.1. Uczestnik otrzymuje punkty za uczestnictwo w badaniu, jeśli:

a) zostało to określone w zaproszeniu do udziału w badaniu,

b) wypełni ankietę w całości i w terminie,

c) wypełni ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą,

d) należy do właściwej grupy docelowej badania, o ile zaproszenie to przewiduje.

5.1.2. Uczestnik otrzymuje punkty za aktywność w panelu:

a) W roku kalendarzowym Uczestnik każde rozpoczęcie przez Uczestnika wypełniania ankiety określone w ust. 4.2.1. jest zliczane. Po czterech kolejnych rozpoczęciach przyznawany jest wyższy poziom aktywności w panelu,

b) Każde osiągnięcie wyższego poziomu aktywności premiowane jest 2 punktami,

c) Wraz z nowym rokiem kalendarzowym poziomy aktywności są zerowane, a zliczanie zaczyna się od nowa.

5.2. Po przystąpieniu do Konkursu i udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, punkty mogą być wymienione na Nagrodę w formie:

a) bonu pieniężnego,

b) wpłaty na cel charytatywny,

c) przelewu pieniężnego na wskazane przez Uczestnika konto.

5.3. Wymiana punktów na Nagrodę przysługuje wyłącznie wtedy, gdy Uczestnik posiada minimalną wymaganą liczbę punktów:

a) w przypadku bonu pieniężnego – co najmniej 1000 punktów,

b) w przypadku wpłaty na cel charytatywny – co najmniej 200 punktów,

c) w przypadku przelewu na konto – co najmniej 500 punktów.

5.4. O formie decyduje Uczestnik składając dyspozycję elektroniczną za pośrednictwem swojego konta.

5.5. Wartości Nagród uzyskiwanych przez Uczestnika przeliczone są wg przelicznika 10 punktów = 1 zł.

5.6. Do każdej Nagrody przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna, stanowiąca 13,6% wartości brutto Nagrody. Organizator przed wydaniem Nagrody, jako płatnik, potrąci z nagrody pieniężnej 12% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej wartości Nagrody i nagrody pieniężnej oraz odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego w ustawowym terminie (zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5.7. Terminy.

5.7.1. Realizacja nagrody w formie bonu pieniężnego lub wpłaty na cel charytatywny dokonywana jest na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dyspozycję wymiany punktów.

5.7.2. Realizacja nagrody w formie przelewu pieniężnego dokonywana jest podczas najbliższej sesji płatniczej. W każdym miesiącu przewidziane są dwie sesje płatnicze – w połowie oraz pod koniec miesiąca.

5.7.3. Panel zastrzega, iż w przypadku podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi lub podania nieprawidłowych danych do przelewu czas na przekazanie nagrody liczony będzie od dnia potwierdzenia prawdziwości i poprawności danych.

5.7.4. Odpowiedzialność za podanie poprawnych danych do realizacji Nagrody spoczywa na Uczestniku.

 5.8. Wygaśnięcie Punktów

Punkty zachowają ważność przez dwa lata (24 miesięcy) od daty ich otrzymania. Jeśli po tym czasie Punkty nie zostaną wymienione, automatycznie wygasną i zostaną usunięte z konta Uczestnika. To potrącenie będzie miało miejsce zawsze pod koniec miesiąca, zazwyczaj 28-go dnia miesiąca. Punktów nie można wymienić po upłynięciu daty ważności.

6. Akcja „Zaproś znajomych”

6.1. Akcja „Zaproś znajomych” z dniem 15 stycznia 2018 roku jest zawieszona do odwołania.

6.2. Punkty zdobyte w ramach akcji „Zaproś znajomych” przed dniem 15 stycznia 2018 roku pozostają do dyspozycji Uczestników i są wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 5.

7. (usunięty)

 

8. Poufność

8.1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek ankietą, projektem, kwestionariuszem lub inną formą badania rynku mającą związek z Panelem.

8.2. Uczestnik powiadomi administratora Panelu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.

8.3. Niespełnienie któregokolwiek warunków wskazanych w punkcie 8.1 oraz 8.2 daje podstawę do usunięcia z Panelu.

 

9. Konsekwencje naruszenia zasad Regulaminu

9.1. Panel zastrzega sobie prawo do:

a) usunięcia konta Uczestnika,

b) niewypłacenia Nagrody,

c) nienaliczenia punktów.

9.2. Jeśli udzielone przez Uczestnika odpowiedzi w formularzach lub ankietach będą nieprawdziwe, bezsensowne lub nieużyteczne, może on stracić prawo do otrzymania punktów za udział w badaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trzech różnych badaniach, Uczestnik zostanie usunięty z Panelu.

 

10. Zakończenie Uczestnictwa

10.1. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Uczestnictwa.

10.2. Panel może usunąć Uczestnika nieaktywnego. W takim przypadku Uczestnik nieaktywny jest zawiadamiany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jego dane osobowe zostaną usunięte po 30 dniach od wysłania zawiadomienia, o ile Uczestnik nie skontaktuje się z Panelem w celu potwierdzenia chęci dalszego Uczestnictwa. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne także w przypadku niedostarczenia wiadomości z powodu zmiany adresu elektronicznego Uczestnika, o którym Panel nie został poinformowany.

10.3. Osoba, która przestaje być Uczestnikiem Panelu na zasadzie zawartej w ust. 9.2, 10.1 lub 10.2. tego Regulaminu zachowuje prawo do uczestnictwa w Konkursie oraz uzyskania Nagrody. Po usunięciu konta niewykorzystane punkty podlegają umorzeniu.

 

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą Uczestnictwa w Panelu w drodze korespondencji elektronicznej na adres: pomoc(at)imasonline.pl (zamiast at należy wstawić @).

11.2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie jednego miesiąca od wystąpienia tego zdarzenia.

11.3. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Uczestnika, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.

11.4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Panel w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Uczestnika. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

 

12. Ochrona praw autorskich

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do niewykorzystywania treści przekazywanych przez Organizatora w ramach projektów badawczych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). W szczególności zabroniona jest sprzedaż, zamiana, modyfikacja, reprodukcja, rozpowszechnianie lub publikowanie przekazanych Uczestnikowi treści.

 

13. Postanowienia końcowe

13.1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.imasonline.pl.

13.2. Panel zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie, o czym będzie informował Uczestników drogą e-mailową. Dalsze Uczestnictwo w Panelu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

13.3. Regulamin obowiązuje od 20 grudnia 2023 roku.