Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
IMAS ONLINE BLOG


Regulamin

1. Definicje

IMAS OnLine – zwany dalej Panelem (badawczym lub internetowym) – jest to internetowe forum badawcze, umożliwiające wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, należące do firmy IMAS International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braci Gierymskich 156.

Uczestnictwo – oznacza zbieranie punktów za udział w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej, prowadzonych głównie w postaci ankiet internetowych oraz ankiet telefonicznych. Oznacza też zbieranie punktów za rekrutację innych osób do Panelu, prawo do wynagrodzenia za udział w badaniach oraz dostęp do wybranych wyników badań.

Uczestnik – zarejestrowana w IMAS OnLine osoba, która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała go, przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik nieaktywny – Uczestnik, który nie wykonał żadnej ankiety w ciągu ostatnich 12 miesięcy (całej lub części).

Bon pieniężny – Kupon Podarunkowy Sodexo, który można realizować w kilkudziesięciu tysiącach punktów sprzedaży na terenie całej Polski. Szczegółowych informacji o korzystaniu z bonów należy szukać pod adresem www.sodexo.pl.

Ankieta internetowa – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) za pomocą kwestionariuszy przekazywanych respondentom przez internet.

Ankieta telefoniczna – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) przez ankietera w trakcie rozmowy z respondentem na podstawie listy pytań zadawanych przez telefon.

Wpłata na cel charytatywny – jest to wymiana zgromadzonych punktów na wpłatę na konto wybranej przez Uczestnika Panelu fundacji charytatywnej lub organizacji pożytku publicznego.

Przelew – jest to wymiana zgromadzonych punktów w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Panelu, zobowiązujące Uczestników do ich przestrzegania. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu do wymogów zmieniającego się prawa, Uczestnik zostanie powiadomiony o tym drogą e-mailową. Dalsze uczestnictwo w Panelu oznaczać będzie akceptację zmienionego Regulaminu.

2.2. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie między IMAS International Sp. z o.o. a Uczestnikiem umowy, stanowiącej podstawę do wypłaty wynagrodzenia za Uczestnictwo w Panelu.

2.3. Komunikacja z Uczestnikiem odbywa się głównie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty e-mail i formularzy internetowych. Informacje przesłane tą drogą są wiążące dla obu stron.

2.4. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR publikowanymi na www.esomar.org oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) opisanym na stronie www.pkjpa.pl.

2.5. Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, ich opinii i postaw wobec różnych spraw. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie powierzone Uczestnikowi poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasady, którymi kieruje się Panel w ramach ochrony danych osobowych i prywatności Uczestnika zawarte są w „Polityce Prywatności” Panelu, którą można znaleźć pod adresem www.imasonline.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/

3. Uczestnictwo w panelu

3.1. Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.

3.2. Do Panelu może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 13 lat, która faktycznie zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.1. Małoletni uczestnik Panelu akceptując Regulamin oświadcza, że posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na udział w Panelu i na przetwarzanie danych osobowych.
3.2.2. Małoletni uczestnik Panelu zobowiązuje się do przedstawienia zgody swojego przedstawiciela ustawowego na każde żądanie IMAS International Sp. z o.o.
3.2.3. Jeśli cel badań wymaga, aby uczestnikiem miały być wyłącznie osoby z obywatelstwem polskim, w zaproszeniu do udziału będzie określone to ograniczenie.

3.3. Techniczne warunki Uczestnictwa

Warunkiem Uczestnictwa jest połączenie z siecią Internet, aktualna przeglądarka internetowa (na przykład: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), w przypadku niektórych projektów konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java oraz cookies.

3.4. Rejestracja

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz. Zostanie mu przydzielona nazwa i hasło, które będzie mógł zmienić. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za osobiste korzystanie ze swojej nazwy Uczestnika i hasła, oraz za działanie osób  trzecich, którym udostępnił swoją nazwę i hasło.

3.5. Status uczestnictwa

Po zarejestrowaniu się Uczestnik uzyskuje aktywny status. Oznacza to, że Uczestnik może wziąć udział w badaniach, o ile zostanie wybrany drogą losowania przez program komputerowy.

3.6. Rejestrowanie wielu kont

Uczestnik może być zarejestrowany w Panelu tylko pod jednym loginem. Rejestrowanie się pod większą liczbą loginów stanowi naruszenie Regulaminu.

4. Udział w badaniach

4.1. Zaproszenia do udziału w badaniach

4.1.1. Wylosowany w trybie określonym w ust. 3.5 Uczestnik otrzymuje do każdego badania specjalne zaproszenie, określające:

a) czas trwania ankiety,
b) maksymalną liczbę punktów za jej wypełnienie,
c) termin zakończenia badania,
d) informacje o przyznaniu punktów mimo, iż Uczestnik nie należy do właściwej grupy docelowej badania,
e) oraz informacje o dodatkowej gratyfikacji.

4.1.2. Uczestnik może zdecydować, czy chce wziąć udział w badaniu, do którego został zaproszony.
4.1.3. Panel nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach.

4.2. Wypełnianie ankiet

4.2.1. Rozpoczęcie wypełniania ankiety możliwe jest poprzez kliknięcie na link dołączony do zaproszenia, lub poprzez zalogowanie się w internetowym koncie Uczestnika i stamtąd uruchomienie ankiety.
4.2.2. Warunkiem przyjęcia ankiety przez Panel jest zakończenie jej w terminie określonym w zaproszeniu.

4.3. Dostęp do wybranych wyników badań

Uczestnik ma prawo wglądu do wyników wybranych badań. Informacje o tej możliwości będą umieszczane w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.

4.4. Zachowania zabronione podczas wypełniania ankiet.

4.4.1. Zabronione jest używanie programów do automatycznego wypełniania ankiet.
4.4.2. Wpisywanie przypadkowych znaków lub słów niezwiązanych z tematem pytania traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nierzetelnych.
4.4.3. Zbyt szybkie wypełnianie ankiet, potwierdzone metodami porównania czasów odpowiedzi wszystkich uczestników badania, traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nieużytecznych.
4.4.4. Odpowiedzi które podczas procedur kontrolnych prowadzonych przez Panel okażą się nielogiczne, niespójne bądź istotnie różne od zaznaczonych bądź wpisanych w innych pytaniach lub ankietach, będą traktowane jako odpowiedzi niezgodne z prawdą.

5. Zasady wynagradzania

5.1. Punkty

5.1.1. Za uczestnictwo w badaniu Uczestnik otrzymuje punkty, jeśli:

a) zostało to określone w zaproszeniu do udziału w badaniu,
b) wypełni ankietę w całości i w terminie,
c) wypełni ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą,
d) należy do właściwej grupy docelowej badania, o ile zaproszenie to przewiduje.

5.1.2. Uzyskiwane przez Uczestnika punkty są przeliczone są wg przelicznika 10 pkt. = 1 zł.

5.2. Forma wynagrodzenia

5.2.1. Wynagrodzenie może być realizowane w formie:

a) bonu pieniężnego,
b) wpłaty na cel charytatywny,
c) przelewu pieniężnego na wskazane przez Uczestnika konto.
O formie decyduje Uczestnik składając dyspozycję elektroniczną za pośrednictwem swojego konta.

5.2.2. Wynagrodzenie może mieć  inne formy, także formę nagrody rzeczowej. Zasady przyznawania innych form wynagrodzenia zostaną szczegółowo ustalone w zaproszeniu.
5.2.3. W przypadku wypłaty środków finansowych w sposób inny niż na rachunek bankowy małoletniego, małoletni zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego przed przekazaniem środków. Przekazanie pisemnej zgody jest warunkiem wypłaty środków finansowych małoletniemu.

5.3. Zasady realizowania wynagrodzenia.

5.3.1. Bony realizowane są po zebraniu przez Uczestnika 500 pkt, natomiast przelewy pieniężne po zebraniu 300 pkt.
5.3.2. Wpłata na cel charytatywny dokonywana jest po uzyskaniu 200 pkt.
5.3.3. Zgłaszając żądanie wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto, Uczestnik wystawia rachunek do umowy Uczestnictwa w Panelu. Do kwoty wypłaty doliczany zostaje podatek, którego koszt pokrywa w całości właściciel Panelu.

5.4. Terminy.

5.4.1. Realizacja wynagrodzenia dokonywana jest po spełnieniu przez Uczestnika warunku, o którym mowa w ust. 5.2.1.
5.4.2. Realizacja bonu pieniężnego lub wpłaty na cel charytatywny dokonywana jest na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dyspozycję wymiany punktów.
5.4.3. Przelew pieniężny dokonywany jest podczas najbliższej sesji płatniczej. W każdym miesiącu przewidziane są dwie sesje płatnicze – w połowie oraz pod koniec miesiąca.

6. Poufność.

6.1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku z jakąkolwiek ankietą, projektem, kwestionariuszem lub inną formą badania rynku mającą związek z Panelem.

6.2. Uczestnik powiadomi administratora Panelu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.

6.3. Niespełnienie któregokolwiek warunków wskazanych w punkcie 6.1 oraz 6.2 daje podstawę do usunięcia z Panelu.

7. Konsekwencje naruszenia zasad Regulaminu.

7.1. Panel zastrzega sobie prawo do:

a) usunięcia konta Uczestnika,
b) niewypłacenia wynagrodzenia uzyskanego podczas uczestnictwa w badaniach,
c) nienaliczenia punktów.

7.2. Jeśli udzielone przez Uczestnika odpowiedzi w formularzach lub ankietach będą nieprawdziwe, bezsensowne lub nieużyteczne, może on stracić prawo do otrzymania punktów za udział w badaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trzech różnych badaniach, Uczestnik zostanie usunięty z Panelu.

8. Zakończenie Uczestnictwa.

8.1. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Uczestnictwa.

8.2. Panel może usunąć Uczestnika nieaktywnego. W takim przypadku Uczestnik nieaktywny jest zawiadamiany o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a jego dane osobowe zostaną usunięte po 30 dniach od wysłania zawiadomienia, o ile Uczestnik nie skontaktuje się z Panelem w celu potwierdzenia chęci dalszego uczestnictwa. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne także w przypadku niedostarczenia wiadomości z powodu zmiany adresu elektronicznego Uczestnika, o którym Panel nie został poinformowany.

8.3. Osoba, która przestaje być Uczestnikiem Panelu na zasadzie zawartej w ust. 7.2, 8.1 lub 8.2. tego Regulaminu może przed usunięciem konta wypłacić zdobyte punkty logując się do swojego konta w Panelu. Po usunięciu konta niewykorzystane punkty podlegają umorzeniu.

8.4. Minimalna wypłata wynagrodzenia Uczestników rezygnujących lub usuniętych z Panelu na zasadzie zawartej w ust. 7.2, 8.1 lub 8.2 tego Regulaminu ustalona jest na poziomie 300 pkt. W przypadku posiadania mniejszej liczby punktów, środki te podlegają umorzeniu.

9. Postanowienia końcowe.

9.1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.imasonline.pl.

9.2. Panel zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie, o czym będzie informował Uczestników drogą e-mailową. Dalsze Uczestnictwo w Panelu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

9.3. Regulamin obowiązuje od 24 marca 2014 roku.