Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem
IMAS ONLINE BLOG
3 sierpnia 2017

Regulamin konkursu „Radość”

Regulamin konkursu „Radość”

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu o nazwie „Radość” organizowanego w ramach badania internetowego przeprowadzone wśród uczestników panelu IMAS OnLine oraz Ankiety Pro Bono. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Organizatorem konkursu jest IMAS International Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 50-541, przy Aleji Armii Krajowej 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000198616, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 895-00-22-167, REGON: 930328918, Kapitał zakładowy Spółki: 176.000,- zł.

3. Konkurs odbędzie się w terminie 02-06.08.2017 r. w ramach badania internetowego przeprowadzone wśród uczestników panelu IMAS OnLine oraz Ankiety Pro Bono.

§ 2

Udział w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć paneliści IMAS OnLine lub Ankiety Pro Bono, którzy zakwalifikują się do badania dotyczącego codziennych radości i wypełnią prawidłowo całą ankietę.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status panelisty IMAS OnLine lub Ankiety Pro Bono.

2. Osoba biorąca udział w Konkursie musi zakwalifikować się do badania dotyczącego codziennych radości.

3. Osoba biorąca udział w Konkursie musi rzetelnie, w sposób bardzo wyczerpujący i ciekawy odpowiedzieć na pytania otwarte ankiety w terminie: 02-06.08.2017 r.

§ 4

Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie są punkty, które są wymieniane na kwoty pieniężne. Pięciu osobom, które rzetelnie, w sposób bardzo wyczerpujący i ciekawy odpowiedzą na pytania otwarte ankiety zostaną naliczone dodatkowe 100 punktów w ich profilu IMAS OnLine lub Ankiety Pro Bono.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową.

3. Ocena prawidłowości wypełnienia ankiety należy do komisji konkursowej. Komisja bada kompletność i spójność, a w przypadku pytań otwartych również obszerność dostarczonych wypowiedzi Uczestnika Konkursu.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej podczas naliczania punktów za wypełnienie ankiety dotyczącej codziennych radości.

§ 5

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z udziałem w Konkursie.

2. Reklamacji dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: pomoc@imasonline.pl lub pomoc@ankietyprobono.pl najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia badania. Reklamacja powinna wskazywać przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji lub aktualizacji w panelu IMAS OnLine lub Ankiety Pro Bono.

5. Za moment otrzymania uważa się moment złożenia zgłoszenia reklamacyjnego Organizatorowi przez Uczestnika.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej codziennych radości.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem https://imasonline.pl/blog/regulamin-konkursu-radosc/

4. Wszelkie spory związane z Konkursem podlegają przepisom prawa polskiego i strony poddają się jurysdykcji sądów polskich.

5. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 02.08.2017 r. i obowiązuje do 06.08.2017 r. (zakończenie Konkursu).

 

 

Komentowanie zamknięte